આજે વર્લ્ડ ઓટિઝમ ડે : શહેરમાં દર 1 હજારમાંથી એક બાળક ઓટિઝમથી પીડાય છે.

આજે વર્લ્ડ ઓટિઝમ ડે : શહેરમાં દર 1 હજારમાંથી એક બાળક ઓટિઝમથી પીડાય છે.
આજે વર્લ્ડ ઓટિઝમ ડે : શહેરમાં દર 1 હજારમાંથી એક બાળક ઓટિઝમથી પીડાય છે.